مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص  ثالث
اسفند ۸, ۱۴۰۰
حدود مسئولیت بیمه‌گر در بیمه اجباری شخص ثالث
اسفند ۸, ۱۴۰۰

عنوان: شرط رجوع بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث به راننــده به علت مستی

پیام: شرکت بیمه در صورتی می تواند به قائم مقامی زیـان دیــده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت به قائم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.


مستندات:

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۲۹۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: 

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت بیمه … به طرفیت خوانده آقای ه.ع. فرزند الف. به خواسته /۰۰۰/۴۰۰/۱۳ریال (سیزده میلیون و چهارصد هزارریال) به انضمام کلیه خسارات من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی و خسارات تأخیر تأدیه خواهان در تشریح خواسته بیان داشته «… مطابق ماده ۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال شخص ثالث، شرکت بیمه می تواند به رانندة فاقد صلاحیت رانندگی مراجعه و معادل خسارات پرداختی را از وی مطالبه نماید در مانحن فیه خوانده در لحظه تصادف بنا به گزارش مأمورین دولت در کروکی تنظیمی، شرب خمر کرده است و پزشکی قانونی آن را تأیید نموده و به همین دلیل فاقد صلاحیت بوده است..»; با عنایت به جامع محتویات و جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین و استماع نماینده محترم بیمه و مداقه در اسنـاد و مـدارک ابـرازی نظـر به اینکه؛ اولاً ـ به موجب منطوق ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ شرکت بیمه در صورتـی می توانـد به قائم مقامی زیان دیده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی مؤثر در وقوع حادثه باشد و به عبارت بهتر صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قائـم مقـامی زیان دیـده به شخص وارد کننده خسارت نمی باشد، بلکه قانونگذار تقصیر مؤثر در حادثه را ملاک و مطمـح نظر قــرار داده است. ثانیاً ـ برابر نظـریه افسر کارشنـاس تصادفـات علـت تامه وقوع تصـادف بـی احتیاطـی از جانـب راننـده سـواری پژو آر ـ دی به شمـاره … به علت دور زدن در محل ممنـوع بـوده است کـه ارتبـاطـی به رانندگی در حال مستی مؤثر در سانحه ندارد و بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ۱۲۵۷ قانون مدنی و مفهوم ماده ۶ قانون یاد شده حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۴ دادگاه شهید بهشتی ـ مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. نماینده حقوقی شرکت بیمه … از دادنامه شماره ۱۰۴۹ ـ ۱۷/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران که برابر آن دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۳ ریال به انضمام فروع دعوی منتهی به صدور حکم بطلان آن گردیده وارد نیست با این توضیح که تجدیدنظرخواه علت طرح دعوی بدوی خود را رانندگی تجدیدنظرخوانده در حال مستی اعلام نموده که دادگاه محترم بدوی با استدلال به این که چون مقنن تقصیر مؤثر در حادثه را ملاک نظر قرار داده و در مانحن فیه علت تامه وقوع تصادف، بی احتیاطی راننده سواری پژو آرـدی بوده و لذا صرف مستی تجدیدنظرخوانده نمی تواند موجب اقامه دعوی تجدیدنظرخواه باشد دادنامه معترض عنه صادر را کرده که به نظر موجه و قانونی و استدلال مندرج در آن صحیح به نظر می رسد و تجدیدنظرخـواهـی با شقــوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نیست، لـذا بـا رد آن دادنـامه بدوی را وفـق ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه

فایل PDF رای- برگرفته از سایت سامانه ملی آرای قضاییhttps://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/2850


بیمه تایمز
حقوق بیمه
آرای قضایی
آرای دادگاه بیمه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *